താരകല്യാണും മകള്‍ സൗഭാഗ്യയും അടിപൊളിയാണ്..Serial actress Thara Kalyan And Soubhagya Tv Show Snaps.

Please log in or register to like posts.
NewsTharakalyan And her daughter Soubhagya both of them are very talented in dancing as well as acting. They are from Malayalam film industry and Thara has been started her career for a long time back and her daughter Soubhagya now a days very popular in Movie and music track redubbing.

source

Nobody liked ?

4 comments on “താരകല്യാണും മകള്‍ സൗഭാഗ്യയും അടിപൊളിയാണ്..Serial actress Thara Kalyan And Soubhagya Tv Show Snaps.

  1. ഈ പെണ്ണിന് ഇപ്പോഴേ ഇത്രയും ഫാറ്റ് ….ഡാൻസ് ചൈയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *