ഈ തിരുവാതിരകളിയാണ് കളി..Kerala Style Saree Thiruvathira Kali Traditional Dance form.

Please log in or register to like posts.
NewsThriruvathira Kali Traditional Dance form of Kerala State India( Malayalam Language)

source

Nobody liked ?

3 comments on “ഈ തിരുവാതിരകളിയാണ് കളി..Kerala Style Saree Thiruvathira Kali Traditional Dance form.

  1. ആശാ ശരത്തിന്റെ കുണ്ടി എന്ന പോസ്റ്റ്‌ കണ്ടു. നിന്റെ അമ്മേടെ കളിസീൻ ഒന്നിടുമോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *